Skip to main content

Către: Parlamentul României, Guvernul României și Ministerul Educației

Universități verzi, competitive și incluzive

ANOSR, alături de organizațiile studențești membre ale acesteia, solicită implementarea unor măsuri concrete privind creșterea accesibilității mobilităților studențești, reglementarea unor aspecte esențiale ce țin de creșterea gradului de sustenabilitate a instituțiilor de învățământ superior și adoptarea unui act normativ care să reglementeze standarde minime de confort pentru spațiile de cazare din căminele studențești ale instituțiilor de învățământ superior din România.

Ca stat semnatar al Declarației de la Bologna, încă din 1999, România și-a asumat în mod voluntar reanalizarea politicilor cu privire la sistemul educațional și crearea unui spațiu al învățământului superior în acord cu obiectivele stabilite prin Procesul Bologna. Printre liniile principale de acțiune, promovate de statele semnatare între anii 2010 și 2020, s-au aflat constant internaționalizarea educației și asigurarea unui mediu echitabil în învățământul superior, prioritizarea adoptării unor măsuri specifice dezvoltării acestor paliere fiind fundamentală pentru sistemul de învățământ superior românesc.

Totodată, la nivel european, conceptul de sustenabilitate și dezvoltare durabilă a devenit din ce în ce mai proeminent în ultimii ani, fiind regăsit constant în discursurile factorilor de decizie și în politicile înaintate la nivelul Uniunii Europene. Instituțiile de învățământ superior au reprezentat dintotdeauna actori-cheie în procesul de creare a unui mediu sustenabil în comunitățile locale, atât prin prisma rolului acestora de a facilita diseminarea de informații și cunoștințe, cât și prin implicarea efectivă a membrilor comunității universitare în demersuri locale pentru a asigura un cadru de dezvoltare durabilă.

Așadar, pentru a identifica importanța acestor aspecte pentru instituțiile de învățământ superior de stat din România, ANOSR a transmis tuturor universităților publice adrese formulate în baza Legii nr. 544/2001, pentru a colecta informații cu privire la:
- infrastructura și facilitățile oferite de căminele studențești;
- sustenabilitatea și dezvoltarea durabilă a universităților;
- accesibilitatea mobilităților internaționale studențești.

Ca urmare a analizei răspunsurilor furnizate de instituțiile de învățământ superior, având în vedere faptul că nu toate universitățile de stat din țară au răspuns solicitărilor federației, putem remarca cu îngrijorare faptul că, în numeroase cazuri, internaționalizarea, echitatea, transpusă prin sistemul de cazare a studenților, și sustenabilitatea nu reprezintă priorități pe agenda de dezvoltare a acestor instituții.

Pentru a urgenta procesul de implementare a unor politici concrete în acest sens, înaintăm următoarele solicitări către decidenți:
- Elaborarea și adoptarea, prin ordin al Ministerului Educației, unui act normativ care să reglementeze standarde minime de confort pentru spațiile de cazare din căminele studențești aflate în managementul instituțiilor de învățământ superior din România.
- Modificarea Legii Învățământului Superior nr. 199/2023, încât aceasta să reglementeze necesitatea ca toate instituțiile de învățământ superior să dispună de o strategie multianuală privind dezvoltarea durabilă și sustenabilitatea instituției și să elaboreze rapoarte periodice dedicate monitorizării acțiunilor specifice desfășurate de universitate în legătură cu creșterea gradului de sustenabilitate a instituției.
- Includerea unor noi indicatori de calitate în metodologia privind finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior din România, care să stimuleze universitățile să inițieze demersuri cu privire la crearea unui mediu universitar mai sustenabil, atât prin prisma implicării comunității universitare în acțiuni locale deja existente și prin diseminarea de informații relevante către membrii comunității, cât și prin dezvoltarea de programe de studii și de cercetare care să fie corelate cu obiectivele de dezvoltare durabilă.
- Elaborarea unor noi indicatori de referință în cadrul metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, care să vizeze aspecte precum existența unei structuri interne dedicate monitorizării și desfășurării de acțiuni specifice creșterii gradului de sustenabilitate a instituției de învățământ superior, desfășurarea unor proiecte de cercetare cu privire la soluții inovatoare de mediu și apartenența instituției de învățământ superior la alianțe sau consorții, la nivel european sau național, ce au ca scop promovarea unui cadru de dezvoltare durabilă.
- Reglementarea, în cadrul metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor, unui sistem obligatoriu de colectare a feedbackului oferit din partea beneficiarilor programelor de mobilitate și a unor măsuri de sprijin financiar suplimentare pentru studenții proveniți din medii socioeconomice dezavantajate.

De ce este important?

Pentru a putea menține calitatea sistemului de învățământ superior românesc la standardele europene asumate în nenumărate rânduri și pentru a contribui la dezvoltarea unui sistem educațional cu adevărat echitabil, sustenabil și accesibil, acest aspect trebuind să constituie o prioritate absolută atât pentru factorii de decizie și instituțiile de învățământ superior, cât și pentru societatea civilă.

În contextul în care ne raportăm la un stat membru al Spațiului European al Învățământului Superior, importanța reglementării unor măsuri care să stimuleze universitățile în a adopta politici specifice, în special atunci când sesizăm deficiențe privind prioritizarea acestor aspecte, este evidentă.

Așadar, solicităm acordarea atenției cuvenite necesității de a reglementa aceste aspecte esențiale dezvoltării unui mediu academic în care principiile și asumările la nivel european sunt valorificate cu adevărat, fiind responsabilitatea noastră colectivă să asigurăm un mediu sustenabil, echitabil și accesibil pentru toți cei implicați în procesul de învățământ superior.

Alătură-te și tu campaniei noastre și semnează petiția!

Categorie

Actualizări

2024-01-11 19:19:09 +0200

S-a ajuns la 500 semnături

2024-01-10 11:45:45 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2024-01-10 10:59:36 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2024-01-10 10:29:55 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2024-01-10 09:04:40 +0200

S-a ajuns la 10 semnături