Skip to main content

Către: Ministerul Educatiei, Conducerii Colegiului National Pedagogic Regele Ferdinand, Sighet

Cerem demiterea domnisoarei profesoare Pok Francisca

Fotografie de Morgan Basham pe Unsplash

Având în vedere că s-a dovedit abuzul psihic și tot ce am sesizat noi, considerăm că acest cadru didactic e un pericol pentru elevi, ( la cele relatate avem și mărturiile șocante ale elevilor din celelalte generații), prin urmare cerem demiterea!!

Pentru a înțelege câți au suferit, am inițiat o petiție pe care vă rugăm, cei implicați direct cu acest cadru didactic, să o semnați și chiar să povestiți prin ce ați trecut, menționând anul școlar când ați avut contact cu dânsa.
Aceasta petiție este adresată Ministerul Educației - România !

De ce este important?

"În urma verificărilor efectuate s-a constatat că au fost încălcate urmatoarele:

Lege 1/2011
Art 7
(1) În unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios.
OMEN 4831/2018
ART. 4
Personalul didactic trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:
k) atitudine decentă şi echilibrată;
ART. 5
În relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei, personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica norme de conduită prin care se asigură:
a) ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a beneficiarilor direcţi ai educaţiei prin:
(ii) interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor direcţi ai educaţiei;
OMEN 4183/2022
Art.39
(5)Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii.
Art. 163
Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ.
OMECS 4742/2016
ART. 6
(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii.
Regulamentul intern al Colegiului National Pedagogic Regele Ferdinand
Art. 21
Salariaţilor unităţii le este interzis:
c) să adreseze injurii sau jigniri celorlalţi salariaţi sau sefilor pe linie ierarhică; să adreseze injurii sau jigniri elevilor şi/sau vizitatorilor unităţii, să vorbească pe un ton ridicat cu ceilalti salariaţi, cu conducerea unității sau cu copiii școlarizați în unitățile de învățământ, cu părinții acestora, precum și cu orice alte persoane cu care intră în contact în incinta unităţii;
Regulamentul de organizare si functionale al Colegiului National Pedagogic Regele Ferdinand Sighet
Art. 28.
(5) Personalului îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii și/sau colegii.
Art. 37. – Cadrele didactice din Colegiul Național Pedagogic „Regele Ferdinand” au următoarele obligaţii:
(14) niciun cadru didactic nu are voie să se substituie dirigintelui/învăţătorului clasei și să motiveze absenţe, să comunice note, să comenteze situaţii din catalog; toate aceste situaţii se vor limita la rubrica disciplinei pe care o predă;
Art. 2.5, art. 5.4 si art.8.1 Din Fisa Postului cu nr. ........ din 07.10.2022 pentru anul scolar 2022-2023"
Sancționarea?
(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii.
(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

Cum va fi inmânată

Online, pe adresa de mail a Ministerului Educatiei.

Sighetu Marmației 435500, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Linkuri

Actualizări

2023-07-26 16:33:54 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2023-07-25 22:37:36 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2023-07-19 16:57:08 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2023-07-19 15:34:39 +0300

S-a ajuns la 10 semnături