Skip to main content

Către: Prefectura Arges, Consiliul Județean Argeș, Consiliile Locale și Primăriile din judetul Arges

Cofinantarea de urgenta a furnizorilor de servicii sociale acreditati si licentiati

În urma consultării ONGurilor din domeniul social s-a ajuns la concluzia că finanțarea din fonduri publice a serviciilor sociale pentru asociații și fundații pentru anul 2018 trece printr-o criză la nivel național, județean și local. Ca urmare a acestei situații fără precedent în DEZBATEREA privind soluțiile locale pentru deblocarea finanțărilor publice în domeniul serviciilor sociale pentru asociații și fundații pentru anul 2019 s-a reiterat rolul important pe care îl au asociațiile și fundațiile prestatoare de servicii sociale acreditate și licențiate în sistemul de asistență socială la nivel local și național, după cum urmează:
– În Art. 2, 37 și 39 din Legea 292/2011 a asistenței sociale, lege în vigoare, legiuitorul specifică că societatea civilă este parte integrantă a sistemului de asistență socială din România și autoritățile adiministrației publice locale sunt responsabile pentru organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale, iar acolo unde nu pot asigura acest lucru își pot externaliza atribuțiile către sectorul neguvernamental (ceea ce se si întâmplă).
– Apoi, conform listei furnizorilor de servicii publice și private din jud. Argeș și mun. Curtea de Argeș și a capacității serviciilor licențiate așa cum sunt înregistrate pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale la data de 03.12.2018, furnizorii privați de servicii sociale din jud. Argeș asigură cca. 60% din serviciile sociale ale județului și cca. 65% din serviciile sociale ale mun. Curtea de Argeș. În urma consultării ONGurile din domeniul social din jud. Argeș solicită ca un prim set de cerințe:
Privind Consiliul Județean Argeș
1. Respectarea Art.112 Alin (3), Art.113 Alin.(1) și Art.114 Alin.(1) din Legea 292/2011 a asistenței sociale, coroborat cu Art. 24 din OUG 82/2016 care stabilesc atribuțiile autorităților administrației publice locale la nivel județean privind consultarea ONGurilor de profil referitor la contractarea serviciilor sociale, precum și suma atribuțiilor și responsabilităților autorităților administrației publice locale la nivel județean cu privire la contractarea serviciilor sociale.
2. Comunicarea Bugetului prevăzut pentru anul 2019 privind finanțarea ONGurilor din domeniul social (atât finanțarea nerambursabilă din fonduri publice, cât și contractarea de servicii sociale).
3. Tipul serviciilor sociale prevăzute pentru a fi contractate în baza Legii 98/2016, precum și numărul de beneficiari avuți în vedere a primi servicii sociale prin contractarea furnizorilor de servicii sociale.
4. Având în vederea prevederile legislației în vigoare și ponderea ONGurilor ca furnizori de servicii sociale în jud. Argeș, stabilirea unei formule de dialog permanent între reprezentanții ONGurilor din domeniul social și Consiliul Județean Argeș, respectiv DGASPC Argeș în toate aspectele ce privesc furnizarea de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile pe teritoriul județului Argeș.
Privind Consiliile Locale și Primăriile din comunele si orasele judetului Arges:
1. Adoptarea cu celeritate a proiectelor de HCL care reglementează implementarea Legii 34/1998 și a Normelor metodologice privind subvențiile pentru asociațiile și fundațiile care administrează unități de asistență socială în mun. Curtea de Argeș.
2. Alocarea bugetului subvenționării acestora pe baza aplicării plafoanelor aferente subvenționării serviciilor sociale (conform Normelor metodologice la Lege 34/1998) și a capacității furnizorilor privați de servicii sociale din mun. Argeș (conform listei publicate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale). Subliniem că subvenționarea asociațiilor și fundațiilor care administrează unități de asistență socială înseamnă acoperirea din fonduri publice a între 10%-20% din costul/beneficiar, conform costurilor per beneficiar stabilite pentru servicii sociale așa cum sunt prevăzute în HG 978/2015.
3. Evaluarea de urgență a serviciilor sociale pentru subvenții depuse de asociații și fundații încă din luna februarie 2018.
4. Având în vederea prevederile legislației în vigoare și ponderea ONGurilor ca furnizori de servicii sociale în Argeș, stabilirea unei formule de dialog permanent între reprezentanții ONGurilor din domeniul social și Primării, respectiv Consiliile Locale din judetul Arges în toate aspectele ce privesc furnizarea de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile pe teritoriul județului Argeș, inclusiv contractarea serviciilor sociale necesare pe care Primăria Curtea de Argeș nu are capacitatea de a le furniza prin serviciile proprii.

De ce este important?

Fără cofinanțare a furnizorilor de servicii sociale acreditați și licențiați, din partea administrației, copiii cu nevoi speciale vor rămâne fără acces la terapii și recuperare. Neintegrați vor rămâne povara societății. Specialiștii și terapeuții din domeniul vor intra în șomaj și chiar vor părăsi țara.
Privind Instituția Prefectului jud. Argeș
1. Analiza cu celeritate a proiectelor de HCL și HCJ care privesc domeniul serviciilor sociale, mai ales acele proiecte fără de care sistemul de finanțare al serviciilor sociale prestate de asociații și fundații nu este funcțional.
2. Transmiterea către Guvernul României de informații privind situația de blocaj în care se află finanțarea din fonduri publice a serviciilor sociale derulate de asociații și fundații la nivelul jud. Argeș.
ANEXA LEGISLATIVĂ
LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale
ART. 2
(1) Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.
ART. 37
(1) Furnizorii de servicii sociale sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat.
ART. 39
Responsabilitatea dezvoltării, administrării şi acordării serviciilor sociale este partajată astfel:
a) elaborarea politicilor publice, programelor şi strategiilor naţionale în domeniu, reglementarea, coordonarea şi controlul aplicării lor, precum şi evaluarea şi monitorizarea calităţii serviciilor sociale – în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale;
b) organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale – în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, atribuţii ce pot fi externalizate către sectorul neguvernamental, instituţiile de cult, alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii;
c) finanţarea serviciilor sociale, în condiţiile legii – din bugetul local, din contribuţia beneficiarului şi/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum şi din alte surse
ART. 112
(3) În domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii principale:
a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, strategia judeţeană, respectiv locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, după consultarea furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor şi răspund de aplicarea acesteia;
b) în urma consultării furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
ART. 113
(1) În aplicarea atribuţiilor prevăzute la art. 112 autorităţile administraţiei publice locale înfiinţează structuri specializate denumite servicii publice de asistenţă socială şi organizează, în aparatul de specialitate al consiliului judeţean/al primarului, compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale.
ART. 114
(1) Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor realizează atribuţiile prevăzute la art. 112 astfel:
a) prin serviciile publice de asistenţă socială, pentru atribuţiile prevăzute la alin. (2) lit. f), h) şi i) pentru beneficiile de asistenţă socială asigurate din bugetul propriu, stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean, şi, după caz, a celor prevăzute în legile speciale şi pentru atribuţiile prevăzute la alin. (3) lit. a)-o) şi lit. s) în ceea ce priveşte acordarea şi administrarea serviciilor sociale.

Cum va fi inmânată

E-mail, fax si conferinta de presa.

Argeș

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Linkuri

Actualizări

2018-12-19 21:56:29 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2018-12-19 19:57:07 +0200

Craciunul copiilor cu nevoi speciale este umbrit de gandul ca datorita lipsei de cofinantare din partea statului pentru un al doilea an consecutiv, fara alt ajutor, este probabil ca si centrul de zi MARINA sa-si inchida portile, .... Copiii vor ramane fara acces la terapiile de recuperare .... https://www.youtube.com/watch?v=O6vyOCs59QI&t=55s

2018-12-19 17:44:11 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2018-12-19 16:29:18 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2018-12-19 16:04:19 +0200

S-a ajuns la 10 semnături