Skip to main content

Către: Irina Munteanu - prefectul județului Cluj, Alin Tișe - președintele Consiliului Județean Cluj

Vrem verificarea Autorizației de Construire a "metroului" din Cluj-Napoca!

 Având în vedere suspiciunile rezonabile apărute în spațiul public cu privire la legalitatea emiterii autorizației de construire a „Metroului clujean” de către Președintele Consiliului Județean Cluj, semnată „în regim de urgență” - procedură prevăzută în Ordinul 1943/2021 doar “în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu caracter excepţional” -  în perioada campaniei electorale pentru alegerea autorităților publice locale,

SOLICITĂM

1. Președintelui Consiliului Județean Cluj Alin Tișe ca, în regim de urgență, în temeiul art. 7 din legea 50/1991 , să pună la dispoziția publicului următoarele informații:
a) numărul autorizației de construire a „Metroului clujean” și data emiterii acesteia
b) conținutul autorizației de construire și al anexelor aferente
c) principalele motive și considerente pe care se bazează emiterea autorizației de construire
d) descrierea principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea și compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului
e) dacă a fost solicitat/obținut avizul autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural
f) dacă a fost solicitat/obținut avizul autorității competente în domeniul protejării mediului. 

2. Prefectului județului Cluj Irina Munteanu ca, în regim de urgență, în temeiul art. 12 din legea 50/1991 să soliciteInspectoratului de Stat în Construcții controlul autorizației de construire a „Metroului clujean” și în cazul emiterii cu încălcarea prevederilor legale, să introducă acțiune în instanță în vederea anulării acestia.


De ce este important?

Autoritățile fac publică emiterea autorizației de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții și pun la dispoziția publicului următoarele informații:a)conținutul autorizației de construire și al anexelor aferente, care includ toate condițiile necesare a fi îndeplinite de solicitanți, sau, după caz, conținutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții;b) principalele motive și considerente pe care se bazează emiterea autorizației de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, ca urmare a examinării comentariilor și opiniilor exprimate de public, inclusiv informații cu privire la desfășurarea procesului de consultare a publicului;c)descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea și, dacă este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului. (la 14-02-2009, Alin. (23) al art. 7 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. )

La articolul 7, după alineatul (23) se introduc cinci noi alineate, alin. (23^1)-(23^5), cu următorul cuprins:
(23^1)Informațiile referitoare la principalele condiții necesar a fi îndeplinite de solicitanți, extrase din conținutul autorizației de construire și al anexelor aferente, se fac publice în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii autorizației și trebuie să includă în mod obligatoriu următoarele: 
a) numărul autorizației de construire și data emiterii acesteia;
b)titlul/descrierea proiectului;
c) procentul de ocupare a terenului - P.O.T. și coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.;
d)retragerile construcțiilor de la limitele de proprietate;
e) suprafețele, construită la sol, construită pe fiecare nivel, construită desfășurată;
f) regimul de înălțime, numărul de niveluri subterane și supraterane pentru fiecare construcție, și înălțimile construcțiilor, la cornișă și maximă pentru fiecare construcție;
g) dacă a fost solicitat/obținut avizul autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural;
h) dacă a fost solicitat/obținut avizul autorității competente în domeniul protejării mediului;
i) planul de situație; și
j) planuri cu toate fațadele.
(23^2) Odată cu publicarea informațiilor prevăzute la alin. (23^1) lit. a)-h) pe pagina de internet și/sau prin afișare la sediul autorității publice emitente, aceasta va consemna și publica și data finalizării operațiunilor de publicitate a conținutului autorizației de construire.
(23^3) După comunicarea autorizației de construire, dar înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul are obligația, pe propria cheltuială, să noteze în cartea funciară a imobilului, precum și într-un ziar de largă răspândire informațiile prevăzute la alin. 
(23^1) lit. a) și b), precum și să amplaseze în șantier, la loc vizibil, panoul de identificare a investiției.
(23^4) Conținutul autorizației de construire se consideră adus la cunoștința organismelor sociale interesate la data ultimei operațiuni de publicitate, mai precis la data finalizării operațiunilor de publicitate de către autoritatea publică în conformitate cu prevederile alin. (23^2), la data încheierii prin care s-a dispus notarea în cartea funciară, la data publicării informațiilor menționate într-un ziar de largă răspândire sau la data afișării panoului de identificare a investiției, în conformitate cu prevederile alin. (23^3), indiferent care dintre aceste date survine ultima.
(23^5) Fără a se modifica în niciun fel data ultimei operațiuni de publicitate, stabilită conform alin. (23^4), la care conținutul autorizației de construire se consideră adus la cunoștința organismelor sociale interesate, acestea, precum și restul publicului interesat pot solicita, spre studiu, informațiile prevăzute la alin. (23^1), precum și restul documentelor care au caracter public, potrivit prezentei legi, la sediul autorității publice emitente.
Cluj-Napoca, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2024-05-23 12:09:12 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2024-05-23 10:24:01 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2024-05-23 09:43:54 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2024-05-23 09:32:59 +0300

S-a ajuns la 10 semnături